Duurzame en groene gemeente

Kernboodschap

De opwarming van de aarde is geen ver van mijn bed show. Op lokaal niveau kan er heel wat gebeuren om daar iets aan te doen. Rotselaar moet het voortouw nemen in het opzetten van een ambitieus klimaatbeleid. We willen de toekomst in handen nemen en de omslag maken naar een duurzame samenleving en van Rotselaar een groene én aangename gemeente maken.

Inzetten op hernieuwbare energie, energie besparen, het versterken van de natuur en het promoten van duurzame landbouw en voeding zijn daarbij speerpunten. Burgers ondersteunen die initiatief nemen en daarbij iedereen – ook wie het financieel moeilijker heeft - laten meegenieten van energiebesparing is belangrijk.

De nabijheid van natuur maakt gelukkig en is goed voor onze gezondheid. We willen de natuur in onze gemeente beschermen en versterken. Lawaai en luchtvervuiling zijn dan weer slecht voor de gezondheid. Het toegenomen luchtverkeer boven ons hoofd en het verkeer op de E314, de gewestwegen en de sluipwegen maken het leven onaangenaam en dat moet aangepakt worden.

Wat loopt er fout?

Rotselaar heeft de Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie ondertekend, een engagement om werk te maken van een energie- en klimaatbeleid . In theorie is alles dus in orde, in de praktijk zien we enkel wat kosmetische ingrepen. Er gebeurt veel te weinig om echt de omslag te maken naar een duurzame samenleving.

Er is de afgelopen 6 jaar geen beleid geweest om de natuur en de open ruimte te versterken. In tegendeel, zonder geëngageerde burgers, Natuurpunt en Groen was het laatste stukje natuur op de Heikantberg ondertussen verkaveld en ingepalmd door grote villa’s en was de open ruimte rond Rotselaar Dorp verpest door een omleiding.

Wat stelt Groen voor?

1. Energie: ondersteun de omslag naar duurzame en lokale energie

 • Participatie van burgers is cruciaal: faciliteer groepen van burgers die het voortouw willen nemen in de energietransitie (vb. burgers samenbrengen die willen investeren in zonne-installaties op publieke daken)
 • Maak een lijst van publieke daken die in aanmerking komen voor zonnepanelen, isoleer deze daken eerst en laat burgers mee investeren en genieten van de opbrengst

2. Zet in op energiebesparing: ondersteun de renovatie van oudere woningen

 • Ondersteun projecten van collectieve renovatie, met specifieke aandacht voor dorpskernen en (sociale) woonwijken. Zorg ervoor dat ook gezinnen die het financieel moeilijk hebben hun woning kunnen verbeteren.

3. Zet in op duurzame landbouw en voedsel

 • Zet een overleg op met de nog aanwezige landbouwers om hen te helpen de omslag te maken naar een duurzame landbouw met lokale consumptie van lokale productie
 • Inventariseer alle landbouwgrond die in handen is van het OCMW en maak een toekomstplan: is er ruimte voor Community Supported Agriculture (CSA, ook gekend als pluktuinen) of voor duurzame boerenbedrijven?
 • Verduurzaam de warme maaltijden in scholen en het OCMW: bouw lokale en duurzame criteria in bij de aanbesteding voor maaltijden en voor maaltijden die de gemeente zelf voor zijn rekening neemt.

4. Natuur

 • Ijver voor het herstel van de verbinding tussen de Demer en de Laak in Aarschot zodat er terug water door de Laak kan stromen. Nu is de Laak eerder een open riool.
 • Natuur blijft natuur: de Vijvers langs de Heirbaan worden niet verkaveld en op de Wijngaardberg kan enkel fruitteelt, mits de natuurwaarden op de flanken gegarandeerd zijn.
 • Kleine groene ruimtes binnen de dorpskernen blijven groen (bijvoorbeeld: het kerkplein in Werchter wordt geen parking, maar blijft een grasveld).

5. Lawaai en luchtvervuiling

 • De gemeente speelt een voortrekkersrol in het protest tegen de vliegroute "Leuven Rechtdoor" en ijvert voor stillere en schonere vliegtuigen. Doel is een beperking en betere spreiding van het vliegverkeer met minder geluidsoverlast.
 • De gemeente ijvert voor geluidsschermen langs de E314, langs de dorpskern van Wezemaal.

6. Ontwikkelingssamenwerking

 • De gemeente ondersteunt de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking en verhoogt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.