Rotselaar is een goede plek om te wonen

Kernboodschap

We willen dat Rotselaar een landelijke gemeente blijft waar iedereen zich thuis voelt, waar de open ruimte en de natuur bewaard blijft en waar de kernen kwalitatief versterkt worden.

Uitdaging: hoe kunnen we de charme en het karakter van een dorp behouden en toch de kernen versterken om de bevolkingsgroei op te vangen. Tegen 2027 komen er 1.200 inwoners verdeeld over 600 huishoudens bij. Vooral het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens zal stijgen. Die nieuwe inwoners hebben nood aan een woning, en ook aan diensten.

Wat loopt er fout?

Rotselaar is een gemeente waar de bevolking – net zoals in de rest van Vlaanderen - groeit, waar er volop bijgebouwd wordt, maar waarbij de voorzieningen niet volgen (bijvoorbeeld: voldoende plek in de scholen, in de buitenschoolse opvang, in de crèches). Het karakter van de dorpskernen, de open ruimte en de natuur staat onder druk. De groei wordt niet op een goeie manier aangepakt.

Rotselaar verstedelijkt aan sneltreinvaart. Het draagvlak bij de bevolking is gering. Ruimtelijke ordening wordt uit handen gegeven aan projectontwikkelaars, terwijl het gemeentebestuur de regie in handen zou moeten houden. Projectontwikkelaars en grondeigenaars gebruiken de gemeentelijk verordening "wonen in meervoud" om zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijke grondoppervlakte te bouwen.

Er is echter veel te weinig aandacht voor de inpassing in de omgeving. Bovendien gaan de verkavelingen en de lintbebouwing gewoon verder, terwijl de inbreiding dit zou moeten stoppen.

Wat stelt Groen voor?

Groen wil de dorpskernen kwalitatief versterken, de mooie en waardevolle gebouwen beschermen én tegelijk de open ruimte en de natuur beschermen. Er is een leefbaar Rotselaar mogelijk, waarin hoger bouwen een toegevoegde waarde biedt: meer open ruimte, grotere variatie in het woningaanbod, efficiëntere publieke ruimte, ... Voorwaarde: de gemeente neemt opnieuw de regie in eigen handen. De meergezinswoningen zouden ook meer moeten zijn dan ‘stadsappartementen’ op het platteland. We hebben nood aan meer kwalitatieve, moderne woonvormen met gemeenschappelijke ruimten, werkhuis/atelier, delen van toestellen, auto, mix van verschillende soorten gezinnen (jong, oud), zorgwonen… Inpassing in de omgeving!

De gemeente voert een woonbehoeftestudie uit om te bepalen hoeveel en welk soort woningen we in de gemeente nodig hebben.

Elk dorp krijgt een ruimtelijk uitvoeringsplan waarin bepaald wordt waar welk soort woningen mogen gebouwd worden, hoe de openbare ruimte benut wordt (openbaar groen, speelruimte, ontmoetingsplekken), welke plek voorzieningen, winkels en bedrijven krijgen. De gemeente bekijkt de woonuitbreidingsgebieden kritisch. Zijn er bij die beter niet aangesneden worden omdat ze bijvoorbeeld nu bos of waardevolle open ruimte zijn?

  • In de kernen moet er een doordachte mix van meergezinswoningen én van ééngezinswoningen zijn. Bij meergezinswoningen komt er een groennorm: per wooneenheid moet er publiek toegankelijk groen voorzien worden (bijvoorbeeld 20m² per wooneenheid).
  • Er komt ruimte voor co-housing projecten.
  • De gemeente verplicht het gebruik van een duurzaamheidstoets bij bouwprojecten in plaats van de huidige vrijblijvende lijst. Mobiliteit, energie en openbaar groen krijgen daarbij veel aandacht.
  • Dialoog met de inwoners is belangrijk van in het begin: zowel voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als voor de realisatie van concrete bouwprojecten.
  • Gebouwen, straten en pleinen zijn toegankelijk voor iedereen.
  • Bijkomende en betaalbare sociale huurwoningen voorzien. In Rotselaar zijn er nu veel te weinig in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De noden zijn nochtans groot.