Landschapspark in provinciale commissie Ruimtelijke Ordening

07 December 2012

Op de commissie ruimtelijke ordening volgt Groen Vlaams-Brabant de uitvoering op van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rock Werchter. informeerde naar de stand van zaken.Leen Van Aken

Hieronder een citaat uit het verslag, en het volledige verslag in bijlage.

"Katrien Putzeys legt uit dat het masterplan Rock Werchter in voorbereiding is. Bij dit proces zijn alle relevante actoren betrokken. De voorbije maanden heeft het proces stilgelegen, eerst omwille van het festivalseizoen en daarna omwille van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Op 9 november is een nieuw werkoverleg gepland. Het masterplan behandelt een reeks van onderwerpen, waarbij telkens de problematiek wordt aangegeven en maatregelen/acties voor elk van de actoren worden opgelijst.

Voorlopig zijn er nog geen definitieve beslissingen genomen en zijn er alleen maar werkteksten opgesteld. De aspecten die behandeld worden in het masterplan zijn herlokalisatie en uitbating van camping- en parkinginrichting, clustering van cateringstanden, beleid rond publiciteit, inrichtingen in VEN-gebieden afschaffen, afvalwaterafvoersysteem uitwerken en implementeren, meer aandacht voor afvalbeleid, de veiligheid verhogen door een overkoepelende organisatiestructuur uit te werken waarbinnen de lokale verenigingen nog steeds kunnen ingeschakeld worden, openbaar vervoer,? Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen zaken die op korte termijn geïmplementeerd kunnen worden, en zaken die pas bij de herlokalisatie van de campings van toepassing zullen zijn.

Leen Van Aken informeert of de uitvoering van het landschapspark ook aan bod komt in het masterplan en of men al gestart is hiermee.

Katrien Putzeys antwoordt dat de aanleg van het landschapspark een uitvoering is van het goedgekeurde provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit heeft dus in feite niets te maken met het masterplan en komt bijgevolg niet aan bod in de werkgroepvergaderingen. De dienst ruimtelijke ordening heeft geen zicht of er al effectief gestart is met de aanleg van het landschapspark. Dit is een voorschrift uit het ruimtelijk uitvoeringsplan en de naleving ervan dient bijgevolg gecontroleerd te worden door de stedenbouwkundige inspecteurs."