Nieuw bestuur negeert eigen Visienota Leefmilieu

01 Februari 2013

De Visienota Leefmilieu van het gemeentebestuur is een mooi werkstuk. De nota bewijst dat het gemeentepersoneel wel een duidelijke visie heeft, maar dat het gemeentebestuur in haar beleid alle principes overboord gooit. Hieronder kan je volledige nota downloaden, ik beperk me tot een paar veelzeggende citaten die het verschil tussen beleid en beliegen duidelijk maakt. "Het invoeren van het Diftar-systeem voor selectief ingezamelde fracties via containerpark en huis-aan-huis ophaling illustreert het belang dat het gemeentelijk beleid hecht aan [... het principe] 'de vervuiler betaalt'.(zie pagina 6)

 • "
  In de praktijk verhoogt de gemeente het forfaitaire bedrag, waardoor we terugkeren naar de oude huisvuilbelasting.
 • "Eind 2009 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement herbruikbare luiers goed. Met dit subsidiereglement wordt niet alleen het stimuleren van afvalpreventie beoogd, maar ook het toepassen van milieuverantwoord product.
  Ook voor 2011, 2012, 2013 bestaat de intentie van het bestuur om subsidies aan te bieden aan jonge gezinnen die voor hun kind tot 3 jaar voor herbruikbare in plaats van wegwerpluiers kiezen." (pagina 7)
  In de praktijk: afgeschaft.
 • "Op de gemeenteraad van 31 augustus 2010 werden de vernieuwde subsidies voor de afkoppeling van hemelwater en afvalwater op particulier domein goedgekeurd. In dit besluit werd het subsidiebedrag opgetrokken van 250 euro naar maximaal 1.000 euro om de afkoppeling op particulier domein te realiseren." (pagina 11)
  In de praktijk: subsidie afgeschaft.
 • "Voor het plaatsen van een systeem voor individuele behandeling (zuivering) van afvalwater krijgt de inwoners subsidies (1.000 euro) als hun woning gelegen is in individueel te optimaliseren buitengebied zoals vastgesteld op de zoneringsplannen." (pagina 11)
  In de praktijk: subsidie afgeschaft.
 • "Het stimuleren van energiezuinig gedrag van burgers en andere doelgroepen is een belangrijke pijler in het gemeentelijke milieubeleid. Vanaf 2005 geeft de gemeente een subsidie van maximum 500 euro voor zonneboilers en fotovoltaïsche zonnecellen. Terwijl veel gemeenten deze subsidie reeds geschrapt hebben heeft Rotselaar deze ook in 2010 behouden en wil ze haar inwoners blijven ondersteunen in de keuze voor hernieuwbare energie." (pagina 14)
  In de praktijk: afgeschaft!

GroenSociaal vind het jammer dat de visienota niet gerealiseerd werd, omdat één LED-scherm met het benodige budget is gaan lopen. Het is geen gebrek aan geld dat een goed beleid bemoeilijk, het zijn de domme beslissingen.