Burgemeester Rotselaar gaat in tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan

04 Maart 2011

Dirk Claes, burgemeester van Rotselaar, wil een uitbreiding van het bedrijventerrein Wingepark. Hij doet zijn best om daarvoor te lobbyen. Maar die uitbreiding past niet in de logica van het gewestelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en evenmin in het advies dat de gemeente Rotselaar zèlf uitbracht op dat RUP. Wat is het RUP? Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (afgekort RUP) wil de steden en economische knooppunten versterken en verdere suburbanisatie voorkomen. Dat betekent dat stedelijke kernen versterkt moeten worden. En bijkomende bedrijven moeten daarom in de eerste plaats aansluiten bij bestaande concentraties van bedrijven. Het is de bedoeling om de verschillende functies via een betere ruimtelijke ordening beter te bundelen.

Hiervoor is er een overleg over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in de regio's Zenne-Dijle-Pajottenland en Hageland. Ook wil men komen tot een afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven.

Hier gaat het ons om de bedrijventerreinen. Voor Rotselaar worden er twee mogelijkheden voorgesteld: een uitbreiding van de Danone-site en/of een uitbreiding van het Wingepark.

Momenteel werkt het Vlaamse gewest aan een definitieve versie van een milieueffectenrapport (MER) . Dit MER beoordeelt de effecten die uit het nieuwe RUP zullen volgen. In het voorjaar van 2011 is er een plenaire vergadering waar de resultaten van het MER worden voorgesteld en besproken door de verschillende actoren.

In het voorstel van RUP dat nu voorligt, krijgt het bedrijf Danone de mogelijkheid om (beperkt) uit te breiden. Beperkt omdat de gemeente Rotselaar het agrarisch gebruik in het aaneengesloten open gebied achter de site Danone wenst te bevestigen.

Toch dringen het gemeentebestuur van Rotselaar (en Holsbeek) erop aan om een alternatief te bestuderen: een uitbreiding van het Wingepark.

Uitbreiding Wingepark niet verstandig

Nochtans zijn er heel wat argumenten tegen een uitbreiding van het Wingepark.

 1. Het terrein Wingepark ligt in een risicozone voor overstroming en is recent overstroomd gebied.
  De Dienst MER wijst er op dat er meer aandacht moet gaan naar de elementen voor de watertoets, overstromingsproblematiek, informatie uit deelbekkenbeheersplannen en beschermingszones voor waterwinning.
  Met andere woorden: het is niet verstandig om moeilijkheden met water zelf al te organiseren!
 2. Mooi stukje natuur zou verloren gaan. Het gebied is gesitueerd in VEN- en Habitatrichtlijngebied.
  VEN staat voor Vlaams Ecologisch Netwerk: "een geheel van de mooiste plekjes natuur in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt en gebruikers en eigenaars bijkomende middelen en mogelijkheden krijgen om mee te bouwen aan een natuur- en mensvriendelijke omgeving." Bron: Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.
  Een Habitatrichtlijngebied is een gebied dat bescherming verdient door de aanwezige fauna en flora. Dit gebied wordt met andere woorden beschouwd als zeer waardevol voor de natuurlijke structuur op Vlaams niveau.

  Momenteel is het college van Rotselaar ervan overtuigd 'dat het SBZ (speciale beschermingszone)-VEN statuut niet alle alternatieven uitsluit voor een uitbreiding van het Winge-park.' Maar het Agentschap Natuur en Bos stelt daarentegen dat er in dit gebied wel degelijk prioritaire habitats zijn in goede staat van instandhouding. Een uitbreiding van het industrieterrein betekent direct ecotoopverlies en brengt ongewenste effecten mee zoals veranderingen in de hydrologie.

  Met andere woorden: de gemeente Rotselaar heeft dan wel het charter voor biodiversiteit ondertekend, maar organiseert nu zelf een omgekeerde beweging.

Wat dan wel?

Wij zijn ervan overtuigd dat er haalbare, volwaardige alternatieven zijn voor de uitbreiding van de regionale bedrijvigheid, zonder dat deze bestaande natuurwaarden in het gedrang worden gebracht.

Rotselaar heeft zelf een RUP zonevreemde bedrijven opgemaakt. Hieruit blijkt dat er geen herlocatiebehoefte leeft voor zonevreemde bedrijven op haar grondgebied.

Bovendien zouden er in Haasrode nog veel beschikbare gronden zijn.

Zo wordt vermeden dat regionale bedrijventerreinen te veel verspreid liggen over de verschillende gemeentes.

Onze boodschap aan Dirk Claes: ruimtelijke ordening verdient een weloverwogen, bovenlokale aanpak en geen kortzichtige, individuele en versnipperde initiatieven.