Geen milieu-effectenrapport voor RUP Rock Werchter?

29 September 2011

"De dienst milieueffectenrapportage heeft geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is." (Bron: )Rotselaar.be

Nochtans kwamen er van heel wat diensten serieuze opmerkingen (zie adviezen in bijlage).

Wat ons in het oog springt:

  1. Biotoopverlies
  2. Geluidshinder
  3. Verhoging wateroverlast
  4. Gigantisch impact op de mobiliteit (sic)
  5. Totale oppervlakte ontbossing komt op 4,5 hectare (6 voetbalvelden)

Departement RWO - Ruimtelijke Planning schrijft zelfs:

"Er wordt gesteld dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het plan geen bijkomende effecten genereert (op vlak van ruimtelijke draagkracht, mobiliteit, natuurwaarden...)."

Belangrijkste argumentatie om de bezwaren toch naast zich neer te leggen:

"Omdat er moet ingespeeld worden op veranderende trends in de festivalwereld."

Dansende koeien, DAT is de nieuwste trend (zie foto :-)

Foto: ggpht.com