Geen Rock Werchter in 2013?

16 December 2012

Wat staat er in het RUP Rock Werchter? Uit RUP Rock Werchter (pagina 54, zie bijlage hieronder):"Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen voor onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan, dienen aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning vergezeld te zijn van een landschapsinrichtingsplan. Dit plan dient gekaderd binnen onderstaande

bepalingen en is een verfijning en verdere invulling hiervan.

Het inrichtingsplan bevat minimaal volgende elementen:

  • een voorstel tot landschappelijke inrichting van het plangebied;
  • een eenduidige uitvoeringsplanning;

Het landschapsinrichtingsplan maakt deel uit van het dossier betreffende de stedenbouwkundige aanvraag en vormt een aanvullend toetskader.

Voor 1 september 2012 dient minimaal gestart met de werken in uitvoering van het landschapsinrichtingsplan."

Geen Rock Werchter 2013 zonder samenwerkingsovereenkomst

Uit RUP Rock Werchter (pagina 58, zie bijlage hieronder):

"Deze samenwerkingsovereenkomst dient afgesloten te zijn bij de eerste hoogdynamische occasionele recreatieve activiteit die wordt georganiseerd nadat voorliggend plan van kracht is."