Geen vierde Rock Werchter podium in 2013

16 December 2012

Om het geplande vierde podium te kunnen plaatsen moet er een bos gekapt worden. Voor de ontbossing is er (een ontheffing van) een project-MER vereist volgens de dienst MER (zie hieronder). Zo'n procedure heeft een aanzienlijke doorlooptijd, en aangezien deze nog niet werd opgestart, kan in 2013 nog geen boom gekapt worden. Citaat uit beslissing ontheffing plan-MER (volledige beslissing hieronder in bijlage):"Wat de mogelijke ontbossing van 2 ha in het plangebied betreft, wijst mijn dienst er graag op dat dit mogelijk onder rubriek 1d) van bijlage II van het project-MER-besluit van 10 december 2004 valt, vooral gezien er blijkbaar tevoren reeds in dit gebied 2,5 ha ontbossing geweest is. Mogelijk dient hier dus een project-MER voor opgemaakt te worden of dient een ontheffing aan gevraagd te worden.

Minstens dienen de milieueffecten van deze ontbossing ingeschat te worden alvorens daartoe een vergunning verleend wordt.

Mijn dienst is van mening dat het milieueffectenonderzoek in de screeningsnota op een zeer beperkte manier is gebeurd. Zo werd o.a. nagenoeg geen aandacht besteed aan het biotoopverlies door de mogelijke ontbossing van 2ha in de noordelijke buffer. In de uitgebrachte adviezen werd echter heel wat bijkomende informatie aangebracht zodat de milieuknelpunten van dit dossier wel bekend zijn. De adviezen en de bespreking ervan maken immers integraal deel uit van het screeningsdossier."