Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

13 November 2011

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bekijkt de huidige situatie, onderzoekt de verwachte trends en beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor het Vlaams gewest. Het is een door de overheid bestelde wetenschappelijk onderbouwde studie met richtlijnen, die goedgekeurd werden door het Vlaams parlement op 17 december 2010. In theorie zou dit plan moeten leiden tot een betere ruimtelijke ordening. In de praktijk blijft het vaak dode letter. Zo lezen we er bijvoorbeeld heel wat passages over onze bossen, zoals:Met betrekking tot de bosstructuur, als deel van de natuurlijke structuur, zijn het versterken van de multifunctionaliteit van bos, het tegengaan van de versnippering van bestaande bossen (en dus het verlies aan biodiversiteit), het verkrijgen

van een hogere bebossingsindex en het voorzien van nieuwe bossen in bosarme streken de belangrijkste doelstellingen. Daarom is het noodzakelijk alle bestaande
bossen te beschermen en bosuitbreiding te realiseren.

Grote ambities, maar in de praktijk worden die vaak afgezwakt in de uitvoering. Hieronder vind je de volledige tekst in bijlage. 772 pagina's. Je bent gewaarschuwd!