Visie Groen op 'de doortochten'

21 December 2014

De ' ' is een project van de gemeente Rotselaar om de leefbaarheid van de dorpskernen te verzoenen met de mobiliteit van het doorgaand verkeer. Op deze pagina vatten we de visie van Groen samen.doortochten

Basisprincipe: de wegen door de dorpskernen worden zo ingericht dat het STOP-principe wordt uitgevoerd. Dit betekent concreet het volgende:

  1. De veiligheid van voetgangers en fietsers staat centraal, met daarna het openbaar vervoer. Dat is een voorwarde om mensen te laten omschakelen van de auto op de fiets of te voet.

  2. De vlotte doorstroming van het autoverkeer mag niet het eerste aandachtspunt zijn. Doorgaand verkeer moet zo veel mogelijk gebruik maken van alternatieven buiten de dorpskernen (E314), maar dit is niet de verantwoordelijkheid van Rotselaar.

Rotselaar

Groen kiest voor scenario drie waarbij het doorgaand ?traag - verkeer op de bestaande weg blijft, maar waarbij er ter hoogte van de Mena een ruimer kruispunt komt en de weg zo veel mogelijk verbreed wordt waardoor veilige fiets- en voetpaden kunnen aangelegd worden. Tegelijkertijd vragen we:

  • dat het dorpsplein langs de zijde van de kerk heringericht en opgewaardeerd wordt tot een kindvriendelijk plein mét inspraak van kinderen en jongeren.

  • dat de bestaande parkeerplaatsen verplaatst worden naar achter het vroegere Verschil via een kleine weg langs het postkantoor.

  • er kan een beperkte ontwikkeling van nieuwe woningen komen langs de achterzijde van de bestaande woningen, met zo veel mogelijk behoud van de open ruimte.

  • de opwaardering van de handelsfunctie is gericht op de inwoners van Rotselaar waar onder andere nood is aan een bakker, kleine supermarkt, kapper.... We geloven niet dat Rotselaar kan/moet uitgroeien tot een attractief handelscentrum vergelijkbaar met bijvoorbeeld Haacht of Tremelo. Veel inwoners zijn inwijkelingen die het gewoon zijn om in Leuven 'te gaan shoppen'.

We kiezen niet voor optie 2 met een ringweg om de volgende redenen:

  • we willen de open ruimte behouden. Die zou onherroepelijk aangetast worden door de aanleg van een nieuwe weg waardoor een open landschap dat aansluit bij Rotselaar Centrum verdwijnt. Dat wordt niet opgelost door de weg half te laten verzinken onder het oppervlak.

  • de nieuwe weg zou passeren langs de tuin van Stekelbees. Omwille van het fijn stof is dat niet aangewezen.

Wezemaal

Groen kiest voor scenario 1 met een verbreding van de bestaande weg zodat veilige fiets- en voetpaden kunnen aangelegd worden. Volgens de huidige regels mbt het beschermd dorpszicht zou dit een onteigening betekent langs de rechterzijde van de verkeerslichten rihting Aarschot. Omwille van de slechtere staat van de woningen aan de linkerkant is een onteigening langs de linkerkant echter te verkiezen. Hiervoor moet onderhandeld worden met de Vlaamse overheid. Er is voldoende aandacht nodig voor de aansluitingen van zijwegen op de Aarschotsesteenweg: Rigessel, Eektstraat, oorzaakverldpad. Vandaag zijn deze aansluitingen gevaarlijk, maar ze krijgen geen aanacht in de verschillende scenario's.

Rond punt

Er zijn verschillende scenario's met ronde punten. Klassieke ronde punten zijn vaak gevaarlijk voor fietsers. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor een rond punt met fietstunnels. Dat is ingegeven vanuit een bezorgdheid voor de doorstroming van het autoverkeer (geen hinder van fietsers), maar betekent tegelijkertijd de meest veilige situatie voor fietsers. Daarom kunnen we daar mee akkoord gaan.

Participatietraject

Het participatietraject is belangrijk en komt er mede op vraag van de gezamenlijke oppositie. Het schepencollege heeft nog voor de eerste vergadering haar voorkeur kenbaar gemaakt. Dat is jammer en suggereert dat de klankbordgroep enkel haar mening zal kunnen geven over de details van het gekozen traject en niet de voor- en nadelen van de verschillende opties zal kunnen bespreken.

Groen vraagt dat naast de klankborgroep ook kinderen en jongeren betrokken worden bij de inrichting van de doortochten, zowel wat betreft de inrichting van de weg als wat betreft de inrichting van de omliggende dorpskern.