Voorstel om toe te treden tot de burgemeesterconvenant voor lokale duurzame energie

29 Maart 2011

Op de gemeenteraad van 28 maart 2011 hebben we voorgesteld om tot de "burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie" toe te treden. Wij vinden namelijk dat het hoog tijd is voor een ambitieus klimaatbeleid. Energiebesparing is niet enkel een zaak van Vlaanderen of België, ook gemeenten kunnen zelf veel energie besparen en hun inwoners hier ook in ondersteunen. Hiervoor is een doordacht beleid nodig. De Europese Commissie nam daarom het initiatief tot oprichting van de "burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie". Gemeenten die tot de convenant toetreden engageren zich om tegen 2020 de CO²-emissies op hun grondgebied met minstens 20% terug te dringen. Het gaat hier niet om een vrijblijvende intentieverklaring, maar om een engagement om via een gemeentelijk actieplan concrete maatregelen te nemen om deze doelstelling te behalen.

De meerderheid keurde ons voorstel niet goed omdat ze vinden dat ze al genoeg doen op het vlak van energiebesparing. Ze willen zich ook niet engageren tot concrete resultaten (ze rommelen liever wat in de marge). Men ziet evenmin de meerwaarde in van ervaringsuitwisseling met andere Europese steden en gemeenten.

Jammer, een gemiste kans.

Meer info bij de Europese Commissie (in het Engels): http://www.eumayors.eu/index_en.html